Azar Othman: Kurdish Belts - pshteny kurdi
pshteny hajy&mjawr pshteny nawchay barzany pshteny nawchey pshder
pshteny nawchey darbandikhan pshteny nawchey sulaimanya pshteny nawchey sharazwr
pshteny batamanekan pshteny nawchey sardasht pshteny nawchey kerkuk
pshteny nawchey sharbazher pshteny nawchey hawraman pshteny nawchey qaradakh