Sakar A. Sleman: The Evil Eye - bautren rangi shin